دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   آژینی

پست الکترونیکی : m.azhini@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی محض

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه ریاضی محض (ارشدو دکتری)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/01/01

مهدی آژینی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^