دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
یادداشت

مهدی آژینی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

^